Verantwoordelijkheid
 

Schoolgids, Schoolplan en jaarplan

Schoolgids

In de schoolgids wordt een beknopt en toch zo volledig mogelijk beeld van de school gegeven. De gids is bedoeld voor de ouders van de leerlingen op de Parkschool en voor de ouders van toekomstige leerlingen. In de schoolgids leggen we uit wat u van de Parkschool kan verwachten en wat de Parkschool voor u en uw kind kan betekenen. En ook wat wij van de ouders verwachten.

 

Schoolplan

In het schoolplan geven wij u inzicht in het (meerjaren)beleid met betrekking tot de kwaliteit van onze school.
Bij de totstandkoming van het schoolplan zijn diverse geledingen van de school betrokken geweest. Wij hechten er aan dat het schoolplan een document is dat breed gedragen wordt en willen iedereen bedanken voor het meedenken en de inbreng.

 

Jaarplan

De grondslag van het jaarplan is het schoolplan 2016-2018. Hierin wordt de missie en visie van de Parkschool beschreven en de daaruit voortvloeiende beleidsdoelen voor de komende vier jaar. In dit schoolplan zijn de plannen uitgewerkt voor vier jaar en worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld voor het daaropvolgende schooljaar.