Nieuws

04 juni 2020

Wij gaan weer open!

Volledige heropening Freinetschool Parkschool vanaf 8 juni 2020!
Informatie voor ouders/verzorgers
We zijn ons aan het voorbereiden op de volledige heropening van de school en
houden rekening met de 1,5-meter samenleving. We gaan dan ook de strikte
afspraken over hygiënemaatregelen nog een keer herhalen en nieuwe afspraken
maken over het halen en brengen van uw kind/kinderen. Het is fijn als u deze
afspraken ook met uw kind(eren) bespreekt.
Deze onderstaande maatregelen gaan in vanaf 8 juni 2020.


Onze school heeft de intentie om de anderhalve-meter-regel na te leven voor
iedereen vanaf 13 jaar.
Voor alle duidelijkheid; Het RIVM zegt: Wereldwijd zijn er relatief weinig
kinderen gemeld met COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het
nieuwe coronavirus. Ook de Nederlandse gegevens bevestigen het beeld dat er
al was: kinderen spelen een te verwaarlozen rol in de verspreiding van het virus.
Kinderen hoeven dan ook geen 1,5 m afstand te houden.
Aanpak organisatie en aanbod
Vanaf 8 juni gaan alle kinderen weer alle dagen naar school.
In principe mogen in het basisonderwijs alle lessen weer gegeven worden. Er
mag ook weer gezongen worden en, indien gewenst, kan er ook op
blaasinstrumenten gespeeld worden.
Ook het schoolzwemmen start weer, maar we nemen 2 juni pas een beslissing
of we hier ook daadwerkelijk weer mee gaan starten. Leerlingen en ouders in
groep 4 en 5 krijgen hierover via Social Schools bericht.
Wanneer krijgen de leerlingen onderwijs op afstand in de vorm van de afgelopen
weken?
• Als er lesuitval is door ziekte van de leraar.
Door de Coronaperiode hebben leerkrachten het afstandsonderwijs goed
georganiseerd. Gezien het personeelstekort in het onderwijs zal er in de groepen
4 tot en met 8 voor gekozen worden om bij ziekte van de leerkracht
afstandsleren klaar te zetten waardoor de leerlingen thuis aan het werk kunnen.
Dit geldt uiteraard niet voor langdurige ziekte.
Schooltijden
We geven les van 8.20/8.30 tot 14.15/14.25 uur. Leraren hebben daarna tijd om
lessen voor te bereiden, contact te leggen met zieke leerlingen e.d. De lessen
beginnen gefaseerd, zodat leerlingen elkaar minder hoeven te ontmoeten in de
gangen e.d.
Ouders in de school? NEE!
• Helaas zijn ouders nog steeds niet welkom in de school. Wat zijn wij blij met
Social Schools dat op die wijze het contact digitaal makkelijk verloopt! We willen
ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te
respecteren. U kunt uw kind buiten bij het hek/de brug “afleveren”
(fietspadzijde). Bij de brug en het hek worden ze opgevangen door een van de
leerkrachten/onderwijsassistenten. De afgelopen weken hebben we gemerkt dat
ouders zich uitstekend aan de afspraken houden. We vragen u dit vol te houden.
• Was uw handen en die van de kinderen voordat u van huis gaat en was
uw handen voordat u ze weer komt ophalen!!! Wij gaan er vanuit dat u,
maar vooral uw kinderen, dit hebben gedaan. Met name bij de kleuters en
groep 3 en 4 scheelt ons dit ‘s ochtends ontzettend veel lestijd. De leerkrachten
zorgen ervoor dat de handen gewassen worden voor en na het eten en voor en
na de pauzes.
Ouders met milde klachten mogen NIET komen ophalen bij het hek/de brug.
Halen/brengen
We moeten voorkomen dat er massale haal en brengmomenten van leerlingen
ontstaan, waardoor er veel ouders moeten wachten bij het hek en de brug.
• We doen dit door leerlingen te laten halen en brengen door gebruik te maken
van twee verschillende aanvangstijden.
• Ouders brengen leerlingen niet in school
• Leerlingen kunnen alleen van de Parkschoolingang gebruikmaken.
• Buiten het hek/de brug (fietspadzijde) bent u zelf verantwoordelijk voor het
handhaven van de 1,5 meter afstand. Blijf niet hangen bij het hek/de brug.
• Aan het eind van de lesdag worden de leerlingen naar buiten gebracht
(onderbouw). Ouders staan uit elkaar te wachten bij het hek/de brug, kinderen
lopen naar hun ouder. Kom zoveel mogelijk lopend naar school, komt u met de
fiets of auto probeer die zo ver mogelijk weg te parkeren en loop er naar toe
zodat er doorstroom mogelijk blijft voor lopers.
Onderbouw kinderen worden tot aan het hek/de brug gebracht ouders maken
een rij met steeds 1,5 meter afstand. Zorg dat u in één keer vlot afscheid neemt
van uw kind en uw kind gaat zelf de school binnen. Er wordt niet meer gezwaaid
bij het raam van de klas. (Doe als u dit normaal langer gewend ben thuis al een
afscheidsritueel met een uitgebreide knuffel etc) Vertel dit ook van te voren
tegen uw kind. Lukt u dit niet met uw kind, wacht dan zo ver mogelijk achter het
hek of de brug totdat een van de leerkrachten/onderwijsassistenten aanwezig is
om uw kind op te vangen.
Leerkrachten en/of onderwijsassistenten zullen ‘s morgens bij het hek/de brug
staan (open en dicht doen, zodat niet alle ouders het hek hoeven aanraken)
groep 1/2a, 4, 6 en 8 8.20-8.30 tot 14.15
groep 1/2b, 3, 5 en 7 8.30-8.40 tot 14.25
Middenbouw en bovenbouw kinderen komen zelf het plein op en lopen naar de
deur van de Parkschool. Ook dan staan medewerkers van de Parkschool uw kind
op te wachten. Door de deur van de Parkschool gaan zij naar binnen.
Heeft u meer kinderen dan houdt u de tijd van het jongste kind aan en wacht u
bij het ophalen voor de oudste zo ver als mogelijk vanaf het hek of de brug.
Vanaf 8 juni zijn vaste vrijwilligers, externe professionals die hulp aan leerlingen
bieden en stagiaires ook weer toegestaan in de school. Op hen zijn uiteraard
dezelfde regels van toepassing als op het personeel. Dit betekent dat er ook
weer lunches zullen worden overgenomen.
Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met de eigen groep. Hiervoor zal een
rooster worden opgesteld.
Onderwijsinhoud
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Leerlingen gaan dan wel
weer volledig naar school, maar de situatie is niet zoals deze was. De
pedagogische prioriteit is groot. De leerlingen en leraren moeten het openen van
de school voor alle leerlingen als positief kunnen ervaren. Leerlingen moeten ook
de ruimte krijgen om hun verhaal te doen over de periode dat de school
gedeeltelijk dicht was en de leerlingen maar de helft van hun klasgenoten zagen.
• Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt.
• Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen.
Aanbod vakinhoud
Wij spreken nog steeds niet van achterstanden. Wij gaan verder met observeren
en volgen van waar kinderen zijn in hun ontwikkeling en sluiten daarbij met het
onderwijs op aan. De eigen leerkrachten van leerlingen zijn het best in staat te
onderzoeken hoe wat een leerling nodig heeft. Zij kennen hun leerlingen al,
weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis hadden moeten
staan. Van daaruit kunnen zij gericht leerdoelen gaan aanbieden die prioriteit
hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is.
Welke inhouden nog essentieel zijn om dit schooljaar te behandelen kiest de
leerkracht met het kind.
Sport- spelmomenten
• We doen sporten en spellen waarbij het fysiek contact minimaal is (bv geen
judo, maar wel voet- of trefbal).
• Voor en na het spelmoment wassen we allemaal onze handen volgens richtlijn.
• De leerlingen zoveel als mogelijk mee naar buiten nemen.
• Alle leerlingen krijgen weer twee keer per week gymles maar voorlopig is dit
nog wel buiten.
Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen
• Oudergesprekken online voeren. Het zal nu wellicht meer bijpraten zijn vanuit
de ouder waar het kind staat in de ontwikkeling dan normaal gesproken.
• Aangepaste rapporten worden rond de maand dat gepland stond gemaakt.
Gezondheid en hygiëne maatregelen op school
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo
veel als mogelijk uit de weg worden gegaan. Medewerkers hebben zo min
mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling met andere
collega’s de 1,5 meter afstand te houden.
Zieke collega’s
Deze aanpak staat en valt met de gezondheid van de leraren. Leraren kunnen
werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus en wanneer
ze niet tot een risicogroep behoren.
Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten
4 blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
• Een personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis.
• Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste
7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als
hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor informatie:
lci.rivm.nl/ leefregels.
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het
personeelslid weer naar school.
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor
COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot
die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie
voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
• Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/ arbo-arts.
Als een personeelslid elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan
herken je de klachten. Het personeelslid mag dan gewoon naar school. Twijfel je of
zijn de klachten anders dan je gewend bent, dan blijft het personeelslid thuis tot
de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform het
landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. De regie van het
testbeleid ligt bij de GGD
• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke
werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen).
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van
werk op school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of
behandelend arts en werkgever).
• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden
vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever
en behandelend arts).
• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig
zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek
wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze
invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid toch
behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd
worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.
Zieke leerlingen
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het
coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moet ze
thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden
ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan
dienen alle andere gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 14 dagen
lang vrij is gebleven van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn,
lichte hoest, koorts of benauwdheid. Voor hen geldt onderwijs op
afstand zoals hierboven beschreven.
• Signaleer je dat een ouder of leerling op school een van bovenstaande klachten
heeft dan treedt de leraar in overleg met directie en als niet bereikbaar een
collega die als bhv’er is aangesteld. Indien nodig worden ouders verzocht het
kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen.
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met
toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en
opgestelde uitgangspunten.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school
en de behandelend arts).
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg
met de school en de behandelend arts).
Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan
herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of
zijn de klachten anders dan je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot
de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: RIVM
Langdurig-neusverkouden-kinderen.
Handen wassen, hoesten of niezen
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om
besmetting te voorkomen.
Het goed wassen van de handen duurt minimaal 20 seconden. De leraren en
leerlingen wassen op regelmatige basis de handen (maximale interval twee uur
tussen wasbeurten). Leerlingen krijgen dagelijks instructie om de handen goed
te wassen. (filmpje, liedje, instructie). De leerlingen drogen hun handen af met
papieren wegwerpdoekjes. In alle groepen zijn papieren handdoek dispensers en
zeepdispensers opgehangen.
• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen;
• Medewerkers moeten hun handen wassen bij aankomst op school;
• Van leerlingen wordt verwacht dat zij thuis hun handen hebben gewassen.
• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na
het eten, na hoesten of niezen;
• Leerlingen krijgen instructie om in de elleboog te hoesten;
• Zorg dat in school alleen papieren zakdoekjes gebruikt worden
• De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te
vermijden.
Eten en drinken
• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het thuis bereiden van fruit/lunch.
• Ieder kind neemt zijn eigen broodtrommel, eigen fruittrommeltje en eigen
plastic beker of flesje mee naar school met water (OOK DE KLEUTERS). Als het
kind het niet zelf kan openen, kunt u uiteraard ook een open beker meegeven
die zij zelf vullen met water. Belangrijk dat de trommels en bekers thuis allemaal
boven de 60 graden gewassen worden.
• De waterflessen mogen niet op de tafels blijven staan.
• Kinderen mogen geen voedsel delen.
• Kinderen mogen bij verjaardagen geen traktaties meenemen en niet langs de
klassen. Uiteraard wordt met de kinderen in de klas wel gezongen voor de
jarige.
Schoonmaak
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken
die met de handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft
zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, handgrepen,
leuningen, deurklinken en pc-toetsenborden.
• Als een groep gaat buitenspelen wordt onderwijl de klas (tafels, wastafel e.d.)
gereinigd met water en zeep. Dit doen kinderen (evt met behulp OA-er)
Tot nu toe deden we dit met desinfecterende spray, maar de aanwezigheid
daarvan heeft een gezondheidsrisico.
•Vuilnisbakken , vloeren etc wordt op dagelijkse basis door het
schoonmaakbedrijf gedaan.
Praktische vragen/aandachtspunten:
• Hoe gaan we om met ouders die hun kind niet naar school durven te sturen?
Vanaf 8 juni is er een verplichting om uw kind naar school te sturen.
• Bij ziekte van uw kind meldt u dat telefonisch bij de school.
Als er in uw gezin ziekteklachten zijn geeft u dit door aan de leerkracht én een
mail naar directie@parkschooldelft.nl
• Hoe gaan we om met noodopvang van kinderen van ouders werkzaam in de
cruciale beroepen?
Vanaf 8 juni verzorgt de school geen noodopvang meer.
Nico Nijenhuis