Nieuws

08 mei 2020

Heropening Freinetschool Parkschool na de Corona scholensluiting

Informatie voor ouders/verzorgers
We zijn ons aan het voorbereiden op de heropening van de school en houden
rekening met de 1,5-meter samenleving. We gaan dan ook striktere afspraken
maken over hygiënemaatregelen en het halen en brengen van uw kind/kinderen.
Het is fijn als u deze afspraken ook met uw kind(eren) bespreekt.
Deze onderstaande maatregelen gaan in na de meivakantie per 11 mei 2020.
Onze school heeft de intentie om de anderhalve-meter-regel na te leven voor
iedereen vanaf 6 jaar (middenbouw en bovenbouw kinderen, ouders en
medewerkers) maar wij kunnen die niet voor 100% garanderen. Kinderen
kunnen bijv. spontaan enthousiast op elkaar afstappen na weken
thuis-onderwijs. Voor peuters en kleuters is het onmogelijk om 1,5 meter van
elkaar te blijven. Uiteraard blijven wij dit wel tegen ze zeggen en wordt er met
werkjes en spelmateriaal alleen gespeeld en niet samen gedaan. Voor alle
duidelijkheid; het feit dat kinderen nauwelijks een bron van besmetting zijn en
zelf ook weinig last hebben van Corona zorgt ervoor dat we niet heel paniekerig
om zullen gaan met de 1,5 m afstand onderling bij kinderen, wel proberen we dit
tussen leerkracht en leerling zoveel mogelijk in stand te houden, maar voor het
geven van aanwijzingen op het geleverde werk zal het toch nodig zijn om soms
dichterbij elkaar te komen.

Aanpak organisatie en aanbod
Organisatie
Hoeveel dagen/uren naar school?
We streven ernaar om alle leerlingen tenminste 2 dagen per week naar school te
laten komen. We bieden ten hoogste 4 dagen onderwijs. Leerlingen worden op
basis van de ondersteuningsbehoefte ingedeeld in groepen leerlingen die 2 of 4
dagen per week naar school gaan. De leerlingen die 4 dagen naar school gaan
hebben een ouder in een cruciaal beroep of meer ondersteuning nodig van de
leraar bij het behalen van de leerdoelen. We bieden daarmee een solide basis
voor alle leerlingen tot het eind van het schooljaar.
Al hopen en verwachten wij dat de overheid voor die tijd nog zal besluiten dat
alle leerlingen vanaf 3 juni op de Parkschool weer 5 dagen onderwijs kunnen
krijgen. Bij verruiming van maatregelen van het kabinet kijken wij opnieuw naar
de mogelijkheden.
U hoort via Social Schools van de leerkracht welke dagen uw kind naar school
kan komen. Deze dagen worden mede bepaald door de gymlessen. Doordat we
met halve groepen werken proberen we het schema zo op te zetten dat alle
leerlingen een keer gym hebben van Erwin.
In de onderbouw proberen we er rekening mee te houden dat broertjes en
zusjes op dezelfde dagen naar school kunnen, zodat ouders niet alle dagen naar
school hoeven te komen.
De woensdag gebruiken wij om alle materialen in de klas schoon te maken en
het thuisonderwijs voor de dagen dat het kind thuis is voor te bereiden en klaar
te maken.
We hebben bij het maken van deze verdeling ook gekeken naar:
• Veiligheid leerlingen en leraren.
• Belastbaarheid van het team. Leraren worden naast het geven van lessen
belast met andere taken zoals bijvoorbeeld het geven van onderwijs op afstand.
• Praktisch zoals gebruik van ruimtes en maximaal aantallen kinderen als 1.5
meter aangehouden moet worden.


Onderwijs op afstand
Als leerlingen 2 dagen naar school gaan zal er de overige dagen sprake zijn van
‘Onderwijs op afstand’ zoals afgelopen weken plaats heeft gevonden. Met het
verschil dat de leerkracht geen MEET momenten meer zal aanbieden. Leerlingen
mogen wel vragen stellen via de mail of Google Classroom.
Wanneer krijgen de leerlingen onderwijs op afstand in de vorm van de afgelopen
weken:
• Als er lesuitval is door ziekte van de leraar.
• Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn.
• Als de leerling ziek is.

 

Inrichting van de lokalen

middenbouw en bovenbouw

De inrichting van de lokalen zal waar mogelijk uit losse tafeltjes zijn. Aangezien
het besmettingsgevaar voor kinderen onderling niet zo groot is, houden we hier
niet strikt de hand aan. We houden wel rekening met 3 a 4 m2 per kind.
Activiteiten zoals de kring zullen het liefst buiten plaatsvinden, uiteraard indien
het weer het toelaat.


onderbouw ( groep 1 en 2)
Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen leerling en de leraar en
leerlingen onderling is praktisch gezien ingewikkeld.
Voor de leerlingen van groep 1 en 2 houden we een richtlijn aan van 3 a 4 m2
per leerling.
Schooltijden
We geven les van 8.25/8.35/8.45/8.55 tot 14.10/14.20/14.30/14.40 uur.
Leraren hebben daarna tijd om lessen voor te bereiden, contact te leggen met
zieke leerlingen e.d. De lessen beginnen gefaseerd, zodat leerlingen elkaar
minder hoeven te ontmoeten in de gangen e.d.
Ouders in de school? NEE!
• Helaas zijn ouders voorlopig in de school niet welkom. Wat zijn wij blij met
Social Schools dat op die wijze het contact digitaal makkelijk verloopt! We willen
ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te
respecteren. U kunt uw kind buiten bij het hek/de brug “afleveren”
(fietspadzijde). Bij de brug en het hek worden ze opgevangen door een van de
leerkrachten/onderwijsassistenten.
• Was uw handen en die van de kinderen voordat u van huis gaat en was uw
handen voordat u ze weer komt ophalen!!! Ouders met milde klachten mogen
NIET komen ophalen bij het hek/de brug.
Halen/brengen
We moeten voorkomen dat er massale haal en brengmomenten van leerlingen
ontstaan, waardoor er veel ouders moeten wachten bij het hek en de brug.
• We doen dit door leerlingen te laten halen en brengen door gebruik te maken
van verschillende tijden per groep.
• Ouders brengen leerlingen niet in school
• Leerlingen kunnen alleen van de Parkschoolingang gebruikmaken.
• Buiten het hek/de brug (fietspadzijde) bent u zelf verantwoordelijk voor het
handhaven van de 1,5 meter afstand. Blijf niet hangen bij het hek/de brug.
• Aan het eind van de lesdag gaan leerlingen groepsgewijs naar buiten of
worden naar buiten gebracht (onderbouw). Ouders staan uit elkaar te wachten
bij het hek/de brug, kinderen lopen naar hun ouder. Kom zoveel mogelijk lopend
naar school, komt u met de fiets of auto probeer die zo ver mogelijk weg te
parkeren en loop er naar toe zodat er doorstroom mogelijk blijft voor lopers.
Onderbouw kinderen worden tot aan het hek/de brug gebracht ouders maken
een rij met steeds 1,5 meter afstand. Zorg dat u in één keer vlot afscheid neemt
van uw kind en uw kind gaat zelf de school binnen. Er wordt niet meer gezwaaid
bij het raam van de klas. (Doe als u dit normaal langer gewend ben thuis al een
afscheidsritueel met een uitgebreide knuffel etc) Vertel dit ook van te voren
tegen uw kind. Lukt u dit niet met uw kind, wacht dan zo ver mogelijk achter het
hek of de brug totdat een van de leerkrachten/onderwijsassistenten aanwezig is
om uw kind op te vangen.
Kinderen hangen zelf hun tas en jas op aan hun haak en gaan naar de klas. Hier
is GEEN 1,5 afstand mogelijk aan de kapstok. Bij het weer halen van jas en tas
let de juf op dat de kinderen om de beurt gaan.
Leerkrachten en/of onderwijsassistenten zullen ‘s morgens bij het hek/de brug
staan (open en dicht doen, zodat niet alle ouders het hek hoeven aanraken)
groep 1/2a en 8 8.25-8.30 tot 14.10
groep 1/2b en 7 8.35-8.40 tot 14.20
groep 3/5 8.45-8.50 tot 14.30
groep 4/6 8.55-9.00 tot 14.40
Middenbouw en bovenbouw kinderen komen zelf het plein op en lopen naar de
deur van de Parkschool.Ook dan staan medewerkers van de Parkschool uw kind
op te wachten.Daar gaan zij naar binnen. Middenbouw en bovenbouw kinderen
zitten op een vaste plek in de klas, hun jas hangen zij over hun stoel en tas
zetten zij naast hun tafel. (Als de leerkracht het aangeeft hangen zij op een later
moment hun jas aan de kapstok)
Heeft u meer kinderen dan houdt u de tijd van het jongste kind aan en wacht u
bij het ophalen voor de oudste zo ver als mogelijk vanaf het hek of de brug.
Leerkrachten eten zoals gebruikelijk gedurende de lunch een broodje met de
leerlingen en spelen daarvoor of daarna onder toezicht een half uur buiten met
de groep.


Onderwijsinhoud
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Leerlingen gaan dan wel
naar school, maar de situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en
wellicht ook tot onzekerheid bij leerlingen.
De pedagogische prioriteit is groot. De leerlingen en leraren moeten het openen
van de school als positief kunnen ervaren. De leraar moet zorgdragen dat dit ook
gebeurt. Alle maatregelen die worden getroffen moeten worden uitgelegd en
voorgedaan. Leerlingen moeten ook de ruimte krijgen om hun verhaal te doen
over de periode dat de school dicht was.
• Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt.
• Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen.
• Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden.


Aanbod vakinhoud
Wij spreken niet van achterstanden. Wij gaan verder met observeren en volgen
van waar kinderen zijn in hun ontwikkeling en sluiten daarbij met het onderwijs
op aan. De eigen leerkrachten van leerlingen zijn het best in staat te
onderzoeken hoe wat een leerling nodig heeft. Zij kennen hun leerlingen al,
weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis hadden moeten
staan. Van daaruit kunnen zij gericht leerdoelen gaan aanbieden die prioriteit
hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is.
Welke inhouden zijn nog essentieel om dit schooljaar te behandelen kiest de
leerkracht met het kind.
Sport- spelmomenten
• We doen sporten en spellen waarbij het fysiek contact minimaal is (bv geen
judo, maar wel voettrefbal).
• Voor en na het spelmoment wassen we allemaal onze handen volgens richtlijn.
• De leerlingen zoveel als mogelijk mee naar buiten nemen.
• Alle leerlingen krijgen minimaal één keer per week gymles doordat ze ma/di of
do/vr aanwezig zijn.
Aanbod zieke/afwezige leerlingen
• Afwezige leerlingen in middenbouw en bovenbouw kunnen online werk doen en
thuiswerkpakket zoals afgelopen weken tijdens de scholensluiting.
• Leraren houden contact (telefonisch/Google MEET) met deze leerlingen.
Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen
• Oudergesprekken online voeren. Het zal nu wellicht meer bijpraten zijn vanuit
de ouder waar het kind staat in de ontwikkeling dan normaal gesproken.
• Rapporten worden rond de maand dat gepland stond gemaakt.
Monitoren ontwikkeling leerlingen en toetsbeleid
• Kinderen in groep 6 gaan ZIEN invullen als zij weer naar school komen.
• Samen met de Intern Begeleider gaan we bekijken op welk moment we de
CITO-toetsen gaan afnemen Dit zal waarschijnlijk eind juni zijn. We doen dit
vooral om te bepalen waar we moeten aansluiten met ons onderwijs.
Gezondheid en hygiëne maatregelen op school
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo
veel als mogelijk uit de weg worden gegaan. Medewerkers hebben zo min
mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling met andere
collega’s de 1,5 meter afstand te houden.


Zieke collega’s
Deze aanpak staat en valt met de gezondheid van de leraren. Leraren kunnen
werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus en wanneer
ze niet tot een risicogroep behoren. Zelfs met milde symptomen zoals een
verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.
Conform richtlijn RIVM/GGD. Leraren kunnen hun werk hervatten nadat ze 24
uur klachtenvrij zijn. Als een leraar ziek is of tot een risicogroep behoort en niet
komt werken,dan worden de kinderen NIET verdeeld, er wordt wel gekeken of er
een eventueel een invaller beschikbaar is. (Let op daar is niet erg veel kans
op…) Als er geen invaller is dan blijven de kinderen thuis. Dit zal via Social
Schools gecommuniceerd worden.
Middenbouw en bovenbouw kinderen werken aan de digitale leeromgeving. Als
de leerkracht lichte klachten heeft en thuisonderwijs kan geven zal zij doelen in
het portfolio in social schools zetten. Bij ernstige ziekte/langdurige ziekte zal er
weer een papieren pakket gemaakt worden door andere leerkrachten van school.
Onderbouw kinderen herhalen het eerder verstuurde thuiswerk.


Zieke leerlingen
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het
coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moet ze
thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden
ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan
dienen alle andere gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 14 dagen
lang vrij is gebleven van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn,
lichte hoest, koorts of benauwdheid. Voor hen geldt onderwijs op
afstand zoals hierboven beschreven.
• Signaleer je dat een ouder of leerling op school een van bovenstaande klachten
heeft dan treedt de leraar in overleg met directie en als niet bereikbaar een
collega die als bhv’er is aangesteld. Indien nodig worden ouders verzocht het
kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen.


Handen wassen, hoesten of niezen
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om
besmetting te voorkomen.
Het goed wassen van de handen duurt minimaal 20 seconden. De leraren en
leerlingen wassen op regelmatige basis de handen (maximale interval twee uur
tussen wasbeurten). Leerlingen krijgen dagelijks
instructie om de handen goed te wassen. (filmpje, liedje, instructie). De
leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes. In alle groepen
worden papieren handdoek dispensers en zeepdispensers opgehangen.
• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen;
• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op
school;
• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na
het eten, na hoesten of niezen;
• Geef instructie om in de elleboog te hoesten;
• Zorg dat in school alleen papieren zakdoekjes gebruikt worden
• De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te
vermijden.


Eten en drinken
• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het thuis bereiden van fruit/lunch.
• Ieder kind neemt zijn eigen broodtrommel, eigen fruittrommeltje en eigen
plastic beker of flesje mee naar school met water (OOK DE KLEUTERS). Als het
kind het niet zelf kan openen, kunt u uiteraard ook een open beker meegeven
die zij zelf vullen met water. Belangrijk dat de trommels en bekers thuis allemaal
boven de 60 graden gewassen worden.
● De waterflessen mogen niet op de tafels blijven staan.
• Kinderen mogen geen voedsel delen.
• Kinderen mogen bij verjaardagen geen traktaties meenemen en niet langs de
klassen. Uiteraard wordt met de kinderen in de klas wel gezongen voor de
jarige.


Schoonmaak
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken
die met de handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft
zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, handgrepen,
leuningen, deurklinken en pc-toetsenborden.
• Als een groep gaat buitenspelen wordt onderwijl de klas (tafels, wastafel e.d.)
gereinigd met desinfecterende spray. Dit doen kinderen (evt met behulp OA-er)
•Vuilnisbakken , vloeren etc wordt op dagelijkse basis door het
schoonmaakbedrijf gedaan.


Praktische vragen/aandachtspunten:

• Hoe gaan we om met ouders die hun kind niet naar school durven te sturen?
Er is geen verplichting om uw kind naar school te sturen op de dagen dat dit
weer mogelijk is. Wel vragen wij u zo mogelijk zo ruim van te voren een mail
met reden naar de directie en de leerkracht te sturen welke periode uw kind niet
komt. Als het mogelijk is kunnen wij dan een ander kind uitnodigen te komen op
die plek.

• Bij ziekte van uw kind meldt u dat in Social Schools aan de leerkracht én met
een mail naar de directie met omschrijving van de ziekte klachten van uw kind.
Ook als er in uw gezin ziekteklachten zijn geeft u dit aan aan de leerkracht én
een mail naar directie@parkschooldelft.nl

• Hoe gaan we om met noodopvang van kinderen van ouders werkzaam in de
cruciale beroepen?
Als ouders noodopvang nodig hebben anders dan de dagen dat hun kind naar
school mag komen, gaat het opgeven daarvoor op dezelfde wijze als tijdens de
scholen sluiting.

• Hoe gaan we om met instroom nieuwe leerlingen?
Middenbouw en bovenbouw leerlingen die nieuw zijn starten meteen. Bij de
onderbouw neemt de leerkracht contact op en spreekt daar de dagen af.
Iedereen die gestart zou zijn in de afgelopen periode gaat in principe meteen
meedraaien in het schema van twee dagen naar school (als ouders dat willen).
Leerlingen die aangemeld zijn, maar waar nog geen intakegesprek mee is
gehouden worden zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek en de
leerlingen starten zo snel mogelijk na deze intake.