Covid

Corona protocol
Schooljaar 2021-2022
Protocol Protocol Covid-19
Datum 29 november 2021
Van Schoolleider
Aan Ouders/verzorgers en medewerkers
Status Vastgesteld, gaat in per 30 november 2021 waarbij een aantal zaken uit het
protocol in de eerste dagen nader uitgewerkt wordt


Aanleiding
De besmettingen lopen hard op. Juist in het onderwijs. Hierbij het nieuwe protocol. Het protocol zit
binnen de verplichte maatregelen van het ministerie en volgt ook de ‘dringende adviezen’.
Uitgangspunten zijn:
- alle leerlingen kunnen volledig naar school en
- het onderwijs vindt zoveel mogelijk doorgang.
De aanpassingen ten opzichte van vorige week staan in het ROOD.

ALGEMEEN
1. Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is
ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat
kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals
benauwdheid, hoesten en koorts.
2. Tussen leerlingen onderling én tussen leerlingen en volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand
bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. Er worden geen handen geschud.
5. School meldt zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen met
COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd. De GGD voert bron- en
contactonderzoek uit.


SNOTTEBELLENBELEID
6. Snottebellenbeleid is aangepast: ook leerlingen en medewerkers met milde
verkoudheidsklachten zoals een snotneus blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Bij een
negatieve PCR test mogen de kinderen weer naar school. Bij medische uitzonderingen (chronische
verkoudheid, astma) beslist een lid van de schoolleiding of het betreffende kind thuis moet blijven
of niet. Medewerkers en ouders leggen de situatie voor aan de schoolleiding.


BUITEN
7. Buiten (en dus ook op de schoolpleinen) geldt dat er 1,5 meter afstand gehouden moet worden door volwassenen. Dit betekent ook dat er geen activiteiten met groepen ouders gehouden kunnen worden tijdens of rondom feesten als Sinterklaas of Kerst. De 1,5 meter kan dan namelijk niet gehandhaafd worden.


MONDKAPJE BINNEN
8. Alle leerlingen van de groepen 6, 7, 8 EN alle medewerkers EN alle externen in de school dragen een mondkapje als ze zich door de school bewegen. Als ze werken op de gangen of er sprake is van bewegend leren geldt deze mondkapjes plicht niet. Leerlingen nemen mondkapjes mee van huis. Op school zijn altijd extra mondkapjes aanwezig voor wie er geen heeft. Als er een medische reden is waarom een leerling geen mondkapje kan dragen (groep 6 t/m 8) wordt dit door de leerkracht en ouders aan een lid van de schoolleiding . Die zal dan beslissen of er wel of geen mondkapje wordt gedragen.


ZELFTESTEN
9. Alle medewerkers en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. Als school proberen we genoeg zelftesten beschikbaar te hebben. Kinderen worden NOOIT op school getest. Testen van kinderen is aan de ouders. Medewerkers mogen zich op school testen, maar dan uit het zicht van de kinderen.


HYGIËNE IN SCHOOL
10. Hoesten en niezen in de elleboog.
11. Handen wassen met water en zeep (ten minste 20 seconden) begin school, voor/na pauze en na toiletbezoek.


PRIVACY
12. De school houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens/privacy.


ONDERWIJS
13. Bewegingsonderwijs wordt gegeven volgens het rooster (2x per week 45 minuten vanaf leerjaar 3). Het hiervoor geldende protocol van de KVLO wordt gevolgd.
14. Alle facetten van ons onderwijs waarbij geen externen zijn betrokken gaan zoveel mogelijk door (Atelieronderwijs, begeleiding en ondersteuning, FreinetLab, enzovoort) tot nader orde. Hierbij worden groepen zo weinig mogelijk met elkaar gemengd.
15. Swim to play stopt tot nader orde.
16. Schoolzwemmen alleen voor groep 4. Voor groep 5 stopt het schoolzwemmen tot nader orde.
17. Kinderen die in een andere groep een bepaald vak volgen (zoals rekenen) blijven dit doen, maar gaan aan een apart van de anderen zitten (zo blijft dit stukje ontwikkeling op gang).
18. Buiten spelen gaat in vaste combinaties van twee groepen. Het rooster voor de pauzes wordt aangepast.
19. FreinetLab komt met een alternatief rooster waarbij groepen niet meer gemengd worden.
Ditzelfde geldt voor groepjes leerlingen die ondersteuning krijgen en die samengesteld zijn uit kinderen van verschillende groepen.


PERSONEEL
20. Alle samenkomsten van personeel (meer dan drie personen) vinden online plaats (vergaderingen,bordsessies, werksessies, teamdagen, enzovoort).
21. Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op school moeten zijn in het belang van de leerlingen.
22. Voor personeel in het po en personeel en leerlingen in het vo geldt het dringende advies om twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken. Scholen kunnen deze zelftests gratis aanvragen.


OUDERS EN EXTERNEN
23. Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school. Een uitzondering wordt gemaakt voor overblijfmedewerkers. Aanwezigheid externe professionals is toegestaan als de ontwikkeling van het kind hiermee gebaat is. Dit loopt via de IB’er. Bij twijfel overleggen zij met de ISL (René).
24. Oudergesprekken, intakegesprekken en andere gesprekken vinden allemaal online plaats, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om het fysiek te doen. Hierbij is toestemming van de ISL (René) nodig.
25. Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats. Sint en Piet mogen WEL in school en worden aangemerkt als ‘externe medewerkers’.


HALEN EN BRENGEN / LOOPROUTES
26. Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Verkeersveiligheid staat echter voorop.
27. De kinderen worden buiten het plein gebracht en opgehaald. Looproutes voor de kinderen op het plein worden weer gehanteerd.
28. In het gebouw blijven de huidige looproutes van kracht (o.a. rechts de trap op, rechts de trap af).


VENTILATIE
29. School ventileert zoveel mogelijk en zorgt dat de in de klaslokalen en andere ruimtes geplaatste CO² meters niet op rood komen te staan. Als het geven van onderwijs hierdoor onmogelijk wordt (het wordt te koud in de klas), wordt een lid van de schoolleiding ingelicht en die besluit wat te doen. Het kunnen blijven verzorgen van onderwijs heeft dan voorrang. ADVIES: geef uw kind een extra vest mee.


WEGSTUURBELEID
30. Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat het personeelslid naar huis.
31. Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar huis.
32. Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/ verzorger opgehaald.


QUARANTAINE
33. Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine (dit geldt ook voor gevaccineerden en huisgenoten die hersteld zijn van het virus). Na vijf dagen en een negatieve testuitslag op de PCR test mag de leerling of medewerker weer naar school. Bij geen test geldt een termijn van 7 dagen quarantaine vanaf het moment dat de leerling klachten kreeg waarbij de leerling de laatste 24 uur klachtenvrij moet zijn. Bij geen symptomen geldt 5 dagen.
34. Bij drie of meer geconstateerde besmettingen in een groep, wordt de groep naar huis gestuurd en gaat in quarantaine. Er is geen noodopvang mogelijk vanwege de besmettingen / quarantaine.
35. Het beleid met de vijf scenario’s wordt gehanteerd (zijn al eerder vastgesteld, staan hieronder in aangepaste vorm).